Move to new Server!!
เนื่องจากมีการย้ายระบบไปใช้งาน Server ของโรงเรียนโพนพิทยาคม แล้ว
กรุณาเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://www.ptk.ac.th/
หรือคลิกที่นี่